Landschapsprogramma Oranjekanaal West, Nieuwsbrief December 2010

Aan de bewoners van Hijken, Oranje, Hooghalen – Laaghalen – Laaghalerveen.

Achter de schermen
Sinds de vorige nieuwsbrief (mei) is er achter de schermen hard gewerkt aan het landschapsprogramma Oranjekanaal West. U heeft daar wellicht niet veel van gemerkt, maar onderstaande werkzaamheden zijn klaargemaakt voor uitvoering. De uitvoering zal plaatsvinden  in de periode december 2010 – maart 2011:
–  Uitvoering werkzaamheden op 38 erven
–  Plaatsen van 11 landhekken
–  Leveren van 72 bomen en 70 fruitbomen
–  Leveren van 8800 stuks bosplantsoen en haagplantsoen
–  Verwijderen van 90 bomen langs gemeentelijke wegen
–  Aanplanten van 535 bomen en snoeien van 200 bomen langs gemeentelijke wegen
–  Afzetten van 2,7 ha. Amerikaanse Vogelkers

Erven tweede kans 
Een groot deel van de geïnteresseerde bewoners die zich hebben opgegeven voor het onderdeel “erven”zijn inmiddels bezocht en hebben een werkplan ontvangen. Het is helaas niet gelukt alle belangstellenden in de afgelopen periode te bezoeken. In het voorjaar van 2011 zullen zij alsnog worden bezocht.
Het gaat hier om ongeveer 20 belangstellenden. Daarnaast is er nog ruimte voor extra aanmeldingen.

Heeft u ook interesse om deel te nemen aan het landschapsprogramma Oranjekanaal West? Nog ca. 40 eigenaren van een erf of een landschapselement (houtsingel, poel ed.) in het buitengebied kunnen zich de komende periode aanmelden voor fase 2 van dit projectonderdeel. Als u zich aanmeldt wordt u in de periode april t/m augustus 2011 bezocht door iemand van Landschapsbeheer Drenthe. Samen met u wordt bekeken welke landschapselementen kunnen worden opgeknapt en welke (her)aangelegd. Deze afspraken leggen we vast in een werkplan.
Per deelnemer wordt een werkplan gemaakt. In het werkplan worden alle uit te voeren werkzaamheden opgenomen en beschreven.
Ieder element is uniek en vergt maatwerk, Overleg met de eigenaar is uiteraard noodzakelijk.
Er worden alleen werkzaamheden uitgevoerd als de deelnemer voor akkoord heeft getekend.

Opgeven
Bent u geïnteresseerd om mee te doen met het landschapsprogramma meldt u zich dan bij Landschapsbeheer Drenthe. Dit kan via de e-mail naar gj.dieters@lbdrenthe.nl
Of via de telefoon: 0592-333766 (projectleider Gertjan Dieters)

Plantdag erven
Afgesproken is dat de deelnemers waarvoor een werkplan is opgesteld zelf of gezamenlijk aan de slag gaan. De deelnemers kunnen op 19 februari 2011 afhankelijk van de weersomstandigheden het plantmateriaal (bomen, fruitbomen,bos en haagplantsoen) ophalen. Er zullen plantinstructies aan u uitgereikt worden. Op deze dag zullen een aantal medewerkers van Booiman tuinen en van Landschapsbeheer Drenthe aanwezig zijn voor assistentie en begeleiding.
Van de deelnemers wordt verwacht dat de plantplaatsen op 19 februari gereed zijn, zodat er direct geplant kan worden.
U zult persoonlijk benaderd worden over de locatie waar u de bomen en struiken kunt afhalen

Werk in uitvoering
Voor de onderdelen wegbeplantingen en erven fase 1 hebben er aanbestedingen plaatsgevonden. In beide gevallen is het werk gegund aan Booiman tuinen uit Beilen. Zij hebben inmiddels een start gemaakt met de uitvoering het gemeentelijke deel (snoeiwerkzaamheden) begin januari zullen de deelnemers benaderd worden over de uit te voeren werkzaamheden op de particuliere erven.
Als er zaag/snoeiwerkzaamheden op uw erf worden uitgevoerd, dan zal er van tevoren door Booiman tuinen contact met u worden opgenomen.
De aannemer heeft een planning gemaakt. De uit te voeren werkzaamheden zullen door Booiman tuinen in de meeste gevallen per deelgebied gebundeld worden om onnodig heen en weer rijden te voorkomen.
Wij vragen om uw begrip hiervoor.

Er zal in december door Booiman tuinen ook een start worden gemaakt met verwijderen van ca. 90 slechte bomen in het gebied. Vervolgens zullen er ruim 500 bomen worden aangeplant langs diverse gemeentelijke wegen.

En verder
Een aantal buurten is bezig met het verder uitwerken van dorpsommetjes. Deze zullen binnenkort besproken worden. Het Landschapsprogramma Oranjekanaal West leeft onder de bevolking. Door het uitwerken van dorpsommetjes e.d. raken de inwoners meer betrokken bij het project. Samen zullen we er een geslaagd project van maken

Meer informatie?

Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Gertjan Dieters van Landschapsbeheer Drenthe. Dit kan via de e-mail naar gj.dieters@lbdrenthe.nl of tel: 0592-333766  of bij de projectleider Hanneke van Daatselaar van van de gemeente Midden-Drenthe e-mail: h.vandaatselaar@middendrenthe.nl of tel: 0593-539405 (bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag)

Natuurlijk kunt u zich ook in uw eigen dorp aanmelden
De contactpersonen zijn:
Hooghalen/Laaghalen:   Martijn van Middelaar of Richard Mulder
Oranje:    Jan vd Waerdt of Hilda vd Heide
Hijken:     Piet Nijdam of Auke Vredeveld

 

Begin