Landschapsprogramma Oranjekanaal West, deel 2

Tijdens de jaarvergadering van 12 november jl. heeft Hanneke van Daatselaar (medewerker landschap, landbouw en plattelandsontwikkeling van de gemeente Midden-Drenthe) de aanwezigen geïnformeerd over het Landschapsprogramma Oranjekanaal West. Onderstaande informatie is tijdens deze vergadering aan de orde gekomen.

Aanleiding

In 2007 / 2008 heeft de gemeente het omgevingsproject Veur Uutzicht uitgevoerd in de Broekstreek en Nieuw Balinge. Bij de afsluiting van dit project werd de gemeente door de provincie uitgedaagd om met een vervolg te komen. Daar is de gemeente direct op ingesprongen door aan de slag te gaan met het Landschapsprogramma Oranjekanaal West.

Keuze van het gebied

Net als bij Veur Uutzicht is Oranjekanaal West gebaseerd op al bestaande dorpsvisies. Omdat er voor de dorpen Oranje, Hijken en Hooghalen net een dorpsvisie was opgesteld, toen de provincie de gemeente uitdaagde, leende dit gebied zich voor een vergelijkbare aanpak als met Veur Uutzicht.

Op onze website staat een kaart waarop de afbakening van het gebied te zien is.

Doelstelling

De doelstelling van het project ‘Landschapsprogramma Oranjekanaal West’ is om samen met de bewoners de regionale identiteit van het landschap te versterken, door het herstel en de ontwikkeling van streekeigen elementen op het gebied van groen, cultuurhistorie en recreatie.

Projectplan

De dorpen hebben in overleg met de gemeente en een extern bureau een dorpsvisie opgesteld. Dit is een hele brede visie over b.v. wonen, welzijn, recreatie, groen, sociaal enz. De onderdelen met betrekking tot groen, recreatie en cultuurhistorie is uit elke dorpsvisie gehaald en gebundeld tot het landschapsprogramma Oranjekanaal West. Daarnaast is ook gemeentelijk beleid (uit het groenbeleidsplan en landschapsbeleidsplan) opgenomen in het projectplan. Waar mogelijk houdt de gemeente bij de uitvoering rekening met geplande / wenselijke ecologische verbindingszones.

Onderdelen

 • Beplanten oevers Oranjekanaal i.o.m. waterschap
 • Wegbeplanting
 • Verwijderen exoten (met name op erven)
 • Plaatsen van (veekerende) rasters
 • Houtsingels en wallen aanplanten
 • Poelen graven (10)
 • Bestaande poelen opschonen
 • 25 landhekken plaatsen
 • Erfbeplanting
 • 5 dorpsommetjes
 • ruiterroute
 • 8 (picknick)bankjes
 • 2 infopanelen (zwaaikom Hijken, Tankgracht)
 • 3 aanlegsteigers Oranjekanaal

Financiering

Voor de financiering van het project is subsidie aangevraagd bij de provincie. Dit betreft 2/3 deel van de totaal kosten. De rest moet de gemeente zelf betalen en ook de projectdeelnemers dienen een bijdrage te betalen voor de aanschaf van een landhek.

Inmiddels is ook de aanbestedingsprocedure van start gegaan. Het is de bedoeling dat de gemeente de beschikking / toezegging van de provincie ontvangen en zij de opdrachtnemer de opdracht kunnen gunnen. Deze processen lopen dus parallel aan elkaar.

Werkwijze

Voor de uitvoering wordt een stuurgroep opgericht. In deze stuurgroep hebben de volgende partijen zitting:

 • Gemeente (voorzitter)
 • Opdrachtnemer (secretaris)
 • St. Welzijn Midden-Drenthe / Dorpenoverleg Midden-Drenthe
 • Elk dorp vertegenwoordigd door 2 personen.
 • Drenst Landschap (als grondeigenaar)

De stuurgroep komt elke 6 – 8 weken bij elkaar en bespreekt de stand van zaken.

Van de dorpsbewoners wordt ook inzet verwacht. De vertegenwoordigers van de dorpen hoeven dit werk niet allemaal zelf te doen. Voorstel is dat zij per onderwerp, dat zich ervoor leent (ommetje, ruiterroute, erven, landhekken) een werkgroepje oprichten. Het werkgroepje geeft zijn / haar bevindingen mee aan de vertegenwoordiger in de stuurgroep.

De gemeente probeert van start te gaan met een onderdeel dat ook op relatief korte tijd resultaat laat zien. Op deze manier gaat het project ook meer leven bij de bevolking.

Het project heeft een looptijd van 3 jaar; 2010 t/m 2012.
Hoe kan buurtvereniging de Halerbrug participeren in het project?

Er kunnen geen nieuwe projectonderdelen meer worden ingebracht. Maar het is wel mogelijk om in te schrijven op bestaande projectenonderdelen, zoals erven / landhekken / poelen.

Op de kaart (zie website) is te zien, dat niet het hele werkgebied van de buurtvereniging binnen het projectgebied valt. De gemeente moet hierbij streng zijn. Buiten het projectgebied: geen deelname. Anders moet de grens continu worden verlegd. De gemeente heeft al andere verzoeken grenzend aan het projectgebied afgewezen.
Contactpersonen vanuit Hooghalen zijn: Geert Geertsema en Martijn van Middelaar.

Dorpscontactambtenaar binnen gemeente Midden-Drenthe is Jan Kogelman.
Voor de personen die een beter beeld willen krijgen van het project, willen wij je verwijzen naar een presentatie op de gemeentelijke website. Hierin is een beeld van Veur Uutzicht gegeven, vóór en ná uitvoering van het project. De presentatie is te vinden op:

www.middendrenthe.nl

Tijdens de jaarvergadering is gebleken dat er vanuit de buurt animo is voor dit project. Buurtbewoners (wel of geen lid van de buurtvereniging) die voor de Halerbrug een rol willen spelen in het programma, kunnen zich bij één van de bestuursleden aanmelden.

Begin