Landschapsprogramma Oranjekanaal West, deel 4

Tijdens de jaarvergadering van 2010 hebben Pieter Uneken en Henk Koopman de aanwezige leden bijgepraat over de ontwikkelingen binnen het Landschapsprogramma Oranjekanaal West.

Het doel van het programma is om samen met de bewoners de regionale identiteit van het landschap te versterken, door het herstel en de ontwikkeling van streekeigen elementen op het gebied van groen, cultuurhistorie en recreatie.

Voor de diverse onderdelen van het landschapsprogramma (zoals beplanten oevers Oranjekanaal i.o.m. waterschap, verwijderen exoten (met name op erven), poelen graven, landhekken plaatsen en erfbeplanting) kunnen geïnteresseerden zich nog altijd aanmelden. (het project loopt door tot 2013)

Wil je graag jouw erf opsieren met een prachtig landhek, de tuin opnieuw beplanten of hierover advies inwinnen? Neem dan snel contact op met één van onderstaande contactpersonen. Pieter, Henk en Wybe informeren jullie graag over de mogelijkheden die het landschapsprogramma te bieden heeft.

 

Henk Koopman  Pieter Uneken Wybe Wiekema
Oranjekanaal 22 Eursing 38 Beilerweg 14
9414 TL Hooghalen 9411 XD Beilen 9414 TK Hooghalen
henk.janny@kpnmail.nl p.uneken@kpnplanet.nl berith@kpnmail.nl

 

Landschapsprogramma Oranjekanaal West, Nieuwsbrief December 2010

Aan de bewoners van Hijken, Oranje, Hooghalen – Laaghalen – Laaghalerveen.

Achter de schermen
Sinds de vorige nieuwsbrief (mei) is er achter de schermen hard gewerkt aan het landschapsprogramma Oranjekanaal West. U heeft daar wellicht niet veel van gemerkt, maar onderstaande werkzaamheden zijn klaargemaakt voor uitvoering. De uitvoering zal plaatsvinden  in de periode december 2010 – maart 2011:
–  Uitvoering werkzaamheden op 38 erven
–  Plaatsen van 11 landhekken
–  Leveren van 72 bomen en 70 fruitbomen
–  Leveren van 8800 stuks bosplantsoen en haagplantsoen
–  Verwijderen van 90 bomen langs gemeentelijke wegen
–  Aanplanten van 535 bomen en snoeien van 200 bomen langs gemeentelijke wegen
–  Afzetten van 2,7 ha. Amerikaanse Vogelkers

Erven tweede kans 
Een groot deel van de geïnteresseerde bewoners die zich hebben opgegeven voor het onderdeel “erven”zijn inmiddels bezocht en hebben een werkplan ontvangen. Het is helaas niet gelukt alle belangstellenden in de afgelopen periode te bezoeken. In het voorjaar van 2011 zullen zij alsnog worden bezocht.
Het gaat hier om ongeveer 20 belangstellenden. Daarnaast is er nog ruimte voor extra aanmeldingen.

Heeft u ook interesse om deel te nemen aan het landschapsprogramma Oranjekanaal West? Nog ca. 40 eigenaren van een erf of een landschapselement (houtsingel, poel ed.) in het buitengebied kunnen zich de komende periode aanmelden voor fase 2 van dit projectonderdeel. Als u zich aanmeldt wordt u in de periode april t/m augustus 2011 bezocht door iemand van Landschapsbeheer Drenthe. Samen met u wordt bekeken welke landschapselementen kunnen worden opgeknapt en welke (her)aangelegd. Deze afspraken leggen we vast in een werkplan.
Per deelnemer wordt een werkplan gemaakt. In het werkplan worden alle uit te voeren werkzaamheden opgenomen en beschreven.
Ieder element is uniek en vergt maatwerk, Overleg met de eigenaar is uiteraard noodzakelijk.
Er worden alleen werkzaamheden uitgevoerd als de deelnemer voor akkoord heeft getekend.

Opgeven
Bent u geïnteresseerd om mee te doen met het landschapsprogramma meldt u zich dan bij Landschapsbeheer Drenthe. Dit kan via de e-mail naar gj.dieters@lbdrenthe.nl
Of via de telefoon: 0592-333766 (projectleider Gertjan Dieters)

Plantdag erven
Afgesproken is dat de deelnemers waarvoor een werkplan is opgesteld zelf of gezamenlijk aan de slag gaan. De deelnemers kunnen op 19 februari 2011 afhankelijk van de weersomstandigheden het plantmateriaal (bomen, fruitbomen,bos en haagplantsoen) ophalen. Er zullen plantinstructies aan u uitgereikt worden. Op deze dag zullen een aantal medewerkers van Booiman tuinen en van Landschapsbeheer Drenthe aanwezig zijn voor assistentie en begeleiding.
Van de deelnemers wordt verwacht dat de plantplaatsen op 19 februari gereed zijn, zodat er direct geplant kan worden.
U zult persoonlijk benaderd worden over de locatie waar u de bomen en struiken kunt afhalen

Werk in uitvoering
Voor de onderdelen wegbeplantingen en erven fase 1 hebben er aanbestedingen plaatsgevonden. In beide gevallen is het werk gegund aan Booiman tuinen uit Beilen. Zij hebben inmiddels een start gemaakt met de uitvoering het gemeentelijke deel (snoeiwerkzaamheden) begin januari zullen de deelnemers benaderd worden over de uit te voeren werkzaamheden op de particuliere erven.
Als er zaag/snoeiwerkzaamheden op uw erf worden uitgevoerd, dan zal er van tevoren door Booiman tuinen contact met u worden opgenomen.
De aannemer heeft een planning gemaakt. De uit te voeren werkzaamheden zullen door Booiman tuinen in de meeste gevallen per deelgebied gebundeld worden om onnodig heen en weer rijden te voorkomen.
Wij vragen om uw begrip hiervoor.

Er zal in december door Booiman tuinen ook een start worden gemaakt met verwijderen van ca. 90 slechte bomen in het gebied. Vervolgens zullen er ruim 500 bomen worden aangeplant langs diverse gemeentelijke wegen.

En verder
Een aantal buurten is bezig met het verder uitwerken van dorpsommetjes. Deze zullen binnenkort besproken worden. Het Landschapsprogramma Oranjekanaal West leeft onder de bevolking. Door het uitwerken van dorpsommetjes e.d. raken de inwoners meer betrokken bij het project. Samen zullen we er een geslaagd project van maken

Meer informatie?

Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Gertjan Dieters van Landschapsbeheer Drenthe. Dit kan via de e-mail naar gj.dieters@lbdrenthe.nl of tel: 0592-333766  of bij de projectleider Hanneke van Daatselaar van van de gemeente Midden-Drenthe e-mail: h.vandaatselaar@middendrenthe.nl of tel: 0593-539405 (bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag)

Natuurlijk kunt u zich ook in uw eigen dorp aanmelden
De contactpersonen zijn:
Hooghalen/Laaghalen:   Martijn van Middelaar of Richard Mulder
Oranje:    Jan vd Waerdt of Hilda vd Heide
Hijken:     Piet Nijdam of Auke Vredeveld

Landschapsprogramma Oranjekanaal West, deel 3

De leden van de buurtvereniging “Halerbrug” zijn in de jaarvergadering van november 2009 en middels de buurtkrant geïnformeerd over het Landschapsprogramma Oranjekanaal West.

Het doel van het programma is om samen met de bewoners de regionale identiteit van het landschap te versterken, door het herstel en de ontwikkeling van streekeigen elementen op het gebied van groen, cultuurhistorie en recreatie.Onderdelen zijn onder andere ;beplanten oevers Oranjekanaal i.o.m. waterschap,verwijderen exoten (met name op erven), poelen graven, landhekken plaatsen, erfbeplanting, dorpsommetjes,etc. Zie voor verdere info ook: www.middendrenthe.nl Het landschapsprogramma geeft uitvoering aan wensen die afkomstig zijn uit de dorpen Hijken, Hooghalen en Oranje. Deze dorpen liggen namelijk in een afgebakend gebied die zijn opgenomen in het landschapsprogramma. Hier valt ons buurtschap ook onder.Per dorp, in ons geval buurtschap, zijn 2 bewoners bereid gevonden om een voortrekkersrol op zich te nemen die de taak krijgen om , waar nodig, werkgroepen te formeren of te inventariseren welke bewoners belangstelling hebben voor verschillende onderdelen.Deze voortrekkers zijn : Henk Koopman ( henk.koopman2@tele2.nl ) en Pieter Uneken (p.uneken@kpnplanet.nl ) en in de vergadering in Hooghalen is daar voor het gedeelte Beilerweg wat niet aangesloten is bij buurtvereniging ‘Halerbrug’ bij gekomen Wybe Wiekema ( berith@kpnmail.nl )Nu kunnen wij als buurtschap geen nieuwe projectonderdelen meer inbrengen maar wel inschrijven op bestaande projectonderdelen, zoals erven / landhekken / poelen.

Middels deze brief willen wij het project Landschapsprogramma Oranjekanaal West onder de aandacht brengen van alle bewoners van ons buurtschap.Reacties kunt u sturen naar 1 van de 3 bovenstaande e-mail adressen of sturen naar:

Henk Koopman Pieter Uneken Wybe Wiekema

Oranjekanaal 22 Eursing 38 Beilerweg 14

9414 TL Hooghalen 9411 XD Beilen 9414 TK Hooghalen

 

Landschapsprogramma Oranjekanaal West, deel 2

Tijdens de jaarvergadering van 12 november jl. heeft Hanneke van Daatselaar (medewerker landschap, landbouw en plattelandsontwikkeling van de gemeente Midden-Drenthe) de aanwezigen geïnformeerd over het Landschapsprogramma Oranjekanaal West. Onderstaande informatie is tijdens deze vergadering aan de orde gekomen.

Aanleiding

In 2007 / 2008 heeft de gemeente het omgevingsproject Veur Uutzicht uitgevoerd in de Broekstreek en Nieuw Balinge. Bij de afsluiting van dit project werd de gemeente door de provincie uitgedaagd om met een vervolg te komen. Daar is de gemeente direct op ingesprongen door aan de slag te gaan met het Landschapsprogramma Oranjekanaal West.

Keuze van het gebied

Net als bij Veur Uutzicht is Oranjekanaal West gebaseerd op al bestaande dorpsvisies. Omdat er voor de dorpen Oranje, Hijken en Hooghalen net een dorpsvisie was opgesteld, toen de provincie de gemeente uitdaagde, leende dit gebied zich voor een vergelijkbare aanpak als met Veur Uutzicht.

Op onze website staat een kaart waarop de afbakening van het gebied te zien is.

Doelstelling

De doelstelling van het project ‘Landschapsprogramma Oranjekanaal West’ is om samen met de bewoners de regionale identiteit van het landschap te versterken, door het herstel en de ontwikkeling van streekeigen elementen op het gebied van groen, cultuurhistorie en recreatie.

Projectplan

De dorpen hebben in overleg met de gemeente en een extern bureau een dorpsvisie opgesteld. Dit is een hele brede visie over b.v. wonen, welzijn, recreatie, groen, sociaal enz. De onderdelen met betrekking tot groen, recreatie en cultuurhistorie is uit elke dorpsvisie gehaald en gebundeld tot het landschapsprogramma Oranjekanaal West. Daarnaast is ook gemeentelijk beleid (uit het groenbeleidsplan en landschapsbeleidsplan) opgenomen in het projectplan. Waar mogelijk houdt de gemeente bij de uitvoering rekening met geplande / wenselijke ecologische verbindingszones.

Onderdelen

 • Beplanten oevers Oranjekanaal i.o.m. waterschap
 • Wegbeplanting
 • Verwijderen exoten (met name op erven)
 • Plaatsen van (veekerende) rasters
 • Houtsingels en wallen aanplanten
 • Poelen graven (10)
 • Bestaande poelen opschonen
 • 25 landhekken plaatsen
 • Erfbeplanting
 • 5 dorpsommetjes
 • ruiterroute
 • 8 (picknick)bankjes
 • 2 infopanelen (zwaaikom Hijken, Tankgracht)
 • 3 aanlegsteigers Oranjekanaal

Financiering

Voor de financiering van het project is subsidie aangevraagd bij de provincie. Dit betreft 2/3 deel van de totaal kosten. De rest moet de gemeente zelf betalen en ook de projectdeelnemers dienen een bijdrage te betalen voor de aanschaf van een landhek.

Inmiddels is ook de aanbestedingsprocedure van start gegaan. Het is de bedoeling dat de gemeente de beschikking / toezegging van de provincie ontvangen en zij de opdrachtnemer de opdracht kunnen gunnen. Deze processen lopen dus parallel aan elkaar.

Werkwijze

Voor de uitvoering wordt een stuurgroep opgericht. In deze stuurgroep hebben de volgende partijen zitting:

 • Gemeente (voorzitter)
 • Opdrachtnemer (secretaris)
 • St. Welzijn Midden-Drenthe / Dorpenoverleg Midden-Drenthe
 • Elk dorp vertegenwoordigd door 2 personen.
 • Drenst Landschap (als grondeigenaar)

De stuurgroep komt elke 6 – 8 weken bij elkaar en bespreekt de stand van zaken.

Van de dorpsbewoners wordt ook inzet verwacht. De vertegenwoordigers van de dorpen hoeven dit werk niet allemaal zelf te doen. Voorstel is dat zij per onderwerp, dat zich ervoor leent (ommetje, ruiterroute, erven, landhekken) een werkgroepje oprichten. Het werkgroepje geeft zijn / haar bevindingen mee aan de vertegenwoordiger in de stuurgroep.

De gemeente probeert van start te gaan met een onderdeel dat ook op relatief korte tijd resultaat laat zien. Op deze manier gaat het project ook meer leven bij de bevolking.

Het project heeft een looptijd van 3 jaar; 2010 t/m 2012.
Hoe kan buurtvereniging de Halerbrug participeren in het project?

Er kunnen geen nieuwe projectonderdelen meer worden ingebracht. Maar het is wel mogelijk om in te schrijven op bestaande projectenonderdelen, zoals erven / landhekken / poelen.

Op de kaart (zie website) is te zien, dat niet het hele werkgebied van de buurtvereniging binnen het projectgebied valt. De gemeente moet hierbij streng zijn. Buiten het projectgebied: geen deelname. Anders moet de grens continu worden verlegd. De gemeente heeft al andere verzoeken grenzend aan het projectgebied afgewezen.
Contactpersonen vanuit Hooghalen zijn: Geert Geertsema en Martijn van Middelaar.

Dorpscontactambtenaar binnen gemeente Midden-Drenthe is Jan Kogelman.
Voor de personen die een beter beeld willen krijgen van het project, willen wij je verwijzen naar een presentatie op de gemeentelijke website. Hierin is een beeld van Veur Uutzicht gegeven, vóór en ná uitvoering van het project. De presentatie is te vinden op:

www.middendrenthe.nl

Tijdens de jaarvergadering is gebleken dat er vanuit de buurt animo is voor dit project. Buurtbewoners (wel of geen lid van de buurtvereniging) die voor de Halerbrug een rol willen spelen in het programma, kunnen zich bij één van de bestuursleden aanmelden.

Landschapsprogramma Oranjekanaal West

Op de najaarsvergadering van de buurtvereniging Halerbrug waren namens de gemeente Midden Drenthe twee dames aanwezig Hanneke van Daatselaar en Janneke Verdijk om ons uitleg te geven over het project Landschapsprogramma Oranjekanaal West. Dit project moet in de periode 2010 -2013 gaan lopen en heeft tot doel de regionale identiteit van het landschap te versterken door het herstel en ontwikkeling van streekeigen elementen op het gebied  van groen, cultuur historie en recreatie.

Het gebied omvat ruwweg de omgeving ten noorden van de weg N381 (Emmen Drachten) tot even boven Hooghalen met de gemeentegrens van Assen en ten westen van de spoorbaan tot ongeveer de oude gemeentegrens met het dorp Smilde.

De streek Halerbrug maakt dus deel uit van de plannen en dit bied voor alle bewoners de gelegenheid om deel te nemen aan het herstel zoals in de tweede alinea is omschreven. Mogelijkheden zijn groenaanplant, een rustiek hek etc.

Meer informatie vanuit de buurtvereniging volgt nog op de website en via Brugpost. Een vergelijkbaar project heeft plaatsgevonden in de Broekstreek (Balinge Mantinge, Garminge), hier kunt u over dit project nog iets meer lezen.

Het plan behelst het gebied binnen de rode lijnen van de kaart hieronder. Klik op de afbeelding om hem groter weer te geven.

Kaart Plan Oranjekanaal West